Poligonske radnje

Poligon auto-škole „Bulevar“ za obuku vozača se nalazi kod „Štark Arene" na Novom Beogradu. Početni časovi praktične obuke se održavaju na poligonu, kao i prvi deo praktičnog ispita za vozače. Na poligonu se obavljaju radnje vizuelnog pregleda vozila i priprema za polazak, kao i poligonske radnje.

Oznake na poligonu koje određuju granice prostora za izvođenje određene radnje su deo tog prostora, odnosno smatra se da prilikom izvođenja svih radnji na poligonu vozilo nije u označenom prostoru, ako je površina kontakta točka i podloge van tog prostora.

Prilikom izvođenja radnji kod kojih je propisano obavezno postavljanje saobraćajnih kupa, kao pomoćno sredstvo u kupe mogu biti postavljene letvice u vertikalnom položaju, pri čemu vozilo ne sme doći u kontakt sa bilo kojom od postavljenih kupa i letvica, kao i prilikom napuštanja prostora na kojem je radnja izvedena.

Kod svih radnji sa zaustavljanjem vozila, kandidat može okretati točak upravljača i kada se vozilo ne kreće. Prilikom izvođenja svih propisanih radnji nije dozvoljeno otvaranje vrata na vozilu, a može biti otvoren prozor kroz koji kandidat određuje položaj vozila u odnosu na oznake prostora na kojem se izvode radnje i postavljene saobraćajne kupe.

Prilikom izvođenja svih radnji na poligonu nije potrebno uključivati pokazivače pravca, osim na poligonima sa kolovoznim, odnosno saobraćajnim trakama, na kojima se kreću vozila radi pristupa prostorima na kojima se izvode propisane radnje, kada se propisane radnje vozilom izvode na tim trakama.

Smatra se da je celo vozilo zaustavljeno u određenom polju (prostor određen položajem saobraćajnih kupa, odnosno oznakama), ako se sve tačke horizontalne projekcije vozila na podlogu nalaze u tom polju.

POLIGONSKA RADNJA BROJ 1

poligom- ubrzanje i zaustavljanje

 

Kočenje i zaustavljanje

 

Kandidat od polazne linije "m" do linije kočenja "n" ubrzava do brzine od najmanje 30 km/h, nakon čega usporava forsiranim neprekidnim delovanjem na komandu radne kočnice, i zaustavlja se tako da horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg dela vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije "p". Sila na komandi se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kog točka.

POLIGONSKA RADNJA BROJ 2

poligon

 

Vožnja napred i vožnja unazad

 

Kod ove vežbe kandidat od polaznog polja "I", ubrzava vozilo sa promenom stepena prenosa i zaustavlja se u zaustavnom polju "II". Iz tog položaja vozilo se kreće hodom unazad uz promenu saobraćajne trake, prolazeći kroz prolazno polje "III" i ponovnom promenom saobraćajne trake vraća se na polazno polje "I". Prilikom vožnje unazad kandidat koristi vozačka ogledala, odnosno gleda preko ramena. Tokom kretanja hodom unazad vozilo se može zaustaviti najviše 2 puta i izvršiti jedan korak korekcije (pokretanje vozila napred).

POLIGONSKA RADNJA BROJ 3

polukruzno okretanje

 

Polukružno okretanje vozila

 

Kandidat vozilom iz položaja "1" kreće se hodom unapred do položaja "2", iz koga se hodom unazad kreće do položaja "3", a zatim hodom unapred vozilom zauzima položaj "4" na drugoj saobraćajnoj traci namenjenoj za kretanje u suprotnom smeru.

POLIGONSKA RADNJA BROJ 4

paralelno (poduzno) parkiranje

 

Parkiranje vozila podužno (paralelno)

 

Kandidat vozilom iz položaja "1" kreće se hodom unapred pravolinijski do položaja "2", odakle jednim hodom unazad i najviše jednim hodom unapred, vozilo zaustavlja na parking mesto, pri čemu celo vozilo mora biti u polju parking mesta. Prilikom izvođenja ove radnje kandidat može prednjim točkom preći razdelnu liniju, a u slučaju drugog pokušaja radnju može započeti iz položaja "2".

POLIGONSKA RADNJA BROJ 5

upravno (pod pravim uglom) parkiranje

 

Parkiranje vozila pod pravim uglom (upravno)

 

Kandidat vozilom iz položaja "1" kreće se hodom unapred do položaja "2", koji zauzima na način koji mu omogućava da kretanjem hodom unazad vozilo zaustavi na parking mestu, pri čemu celo vozilo mora biti u polju parking mesta.

POLIGONSKA RANJA BROJ 6

polazak na putu sa usponom

 

Polazak na putu sa usponom

 

Kandidat zaustavlja vozilo na putu sa usponom, pri čemu su svi točkovi vozila na usponu, a zatim kreće vozilom hodom unapred, pri čemu se vozilo ne sme pokrenuti unazad. Ova radnju izvodimo praveći "vagu" uz pomoć ručne ili nožne kočnice, kandidat za vozača bira način na koji će pokrenuti vozilo